صلى الله عليك يا صاحب الزمان أدركنا

 

تبیین اهل بیت (ع) از حقائق قرآن کریم -به حکم حدیث ثقلین- تنها راه رستگاری و دوری از گمراهی است، و بیگمان معارف اعتقادی سرلوحه آموزههای ائمه معصومین  قرار دارد.

فقدان مرکزی تخصّّصی در عرصه آموزش و پژوهش در معارف اهل بیت (ع) و دفاع از قرآن و عترت در برابر هجمه بیامان شبهات از سوی مخالفان، جمعی از اساتید را بر آن داشت تا در سال 1386 مؤسسهای را تأسیس کنند تا مرجعی برای علاقهمندان و مسیری برای رهپویان مکتب قرآن و تشنگان معارف حقه اهل بیت (ع) باشد.

 • اهداف
  1. تربیت نیروی انسانی متخصّّص در حوزه معارف اهل بیت (ع) و پشتیبانی علمی از آنها.
  2. تبیین معارف اعتقادی کتاب و سنّّت و نقد دیدگاههای رقیب.
  3. ترویج مکتب معارف اهل بیت به عنوان تنها تقریر اصیل و جامع از مکتب اسلام و قرآن کریم.
 • برنامهها
  1. برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و عمومی در عرصه معارف اعتقادی کتاب و سنت.
  2. انجام پژوهشهای بنیادین وکاربردی در چارچوب معارف اهلبیت و نقد دیدگاههای رقیب.
  3. برگزاری همایشها و نشستهای علمی و ترویجی در زمینه معارف اهلبیت .
  4. نشر کتابهای مرجع، عمومی و منابع درسی اعتقادی.
  5. انتشار نشریههای تخصصی و ترویجی در عرصه معارف اهلبیت .
  6. اطلاعرسانی گسترده درخصوص اخبارعلمی وفرهنگی مکتبمعارفیاهلبیت .
 • سياستها
  1. تکیه بر روش اجتهادی از منابع وحیانی و بهره گیری همزمان از دو حجت وحی و عقل
  2. روىکرد حوزوی در برنامههای علمی و گسترش معارف اهلبیت در بین رشتههای علوم انسانی و محیطهاى دانشگاهى .
  3. التزام به اخلاق علمى و رعایت حرمت بزرگان تشیّّع و دستاوردهاى تمدّّنى اسلام.
  4. باور به فضاى باز علمی برای نقد و بررسی دیدگاهها و مکاتب مختلف.
  5. همکاری فعال و هم افزایی با ظرفیتهای علمی و فرهنگی داخلی و خارجی
  6. رویکرد بین المللی به فعالیتهای علمی و بهرهگیری از فناوریهای جدید در گسترش معارف.

فعالیت‌ها

53
اساتید
84
دانشجویان
8
موسسات
34
دوره‌ها

اساتید مرکز تخصصی معارف اهل بیت (ع)

ثبت نام